Līgums


Līgums par pakalpojumu sniegšanu, kas saistīts ar fizisko personu nodokļu deklarēšanu ES valstīs, (turpmāk tekstā Pakalpojums).

 Dotais līgums (turpmāk tekstā – Līgums) ir uzskatāms par distances līgumu starp SIA ”EUTAXBACK.COM” un Pakalpojuma pasūtītāju (turpmāk tekstā – Klients).
  Lai noformētu pasūtījumu par Pakalpojumu saņemšanu Klientam ir nepieciešams:
- aizpildīt Anketu par Pakalpojumu saņemšanu un iesniegt to SIA ”EUTAXBACK.COM” jebkurā veidā: izmantojot interneta vietni, apstiprinot to elektroniski – veicot atzīmi portālā www.eutaxback.com (turpmāk tekstā – Mājas lapa) laukā (Apliecinu, ka esmu iepazinies ar Līguma nosacījumiem, tos saprotu un tiem piekrītu.) vai pa pastu, pa telefonu, vietējā pārstāvniecībā, pa e-pastu;
- kopā ar parakstītu Anketu Klientam ir jāparaksta Pilnvara un Nodokļu formas (turpmāk tekstā - Tax Pack) un jānosūta tās SIA ”EUTAXBACK.COM” vai jāiesniedz personīgi, ar to Klients apliecina Pasūtījuma veikšanu un piekrīt līguma nosacījumiem.
Klients atļauj SIA ”EUTAXBACK.COM” savā vārdā: aizpildīt, apstrādāt, parakstīt dokumentus un formas;  saņemt un sūtīt korespondenci; saņemt naudas čekus par nodokļu atgriešanu (turpmāk tekstā – Čeks); saņemt uz sava konta summas par nodokļu atgriešanu kas paredzētas izmaksāšanai Klientam (ja šīs naudas pārskaitījums paredzēts pēc nodokļu departamenta noteikumiem); saistībā ar doto Pakalpojumu.
 SIA ”EUTAXBACK.COM” organizē Pakalpojuma sniegšanu, pamatojoties uz Klienta iesniegtajiem dokumentiem un informācijas, saskaņā ar noteikumiem tās valsts nodokļu likumdošanā, no kuras ir paredzēts veikt nodokļu atgriešanu.
 SIA ”EUTAXBACK.COM garantē, ka visa informācija par Klientu ir slepena un netiek atklāta. SIA ”EUTAXBACK.COM ir tiesīgs veikt Klienta personisko datu apstrādi (ievākšanu, uzglabāšanu, reģistrāciju, ievadīšanu, nodošanu, pārraidīšanu u.c.). Datu apstrādes mērķis ir klientu uzskaite, pakalpojumu sniegšana, piedāvāšana un uzturēšana. Klients piekrīt savu personisko datu saņemšanai un apstrādei minēto mērķu sasniegšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
  SIA ”EUTAXBACK.COM” garantē, ka sniegs profesionālus Pakalpojumus, saistītus ar fizisko personu nodokļu deklarēšanu ES valstīs (turpmāk tekstā – ES valsts), kuri norādīti Mājas lapā.

APMAKSA
 Ja Klients ir veicis Pasūtījumu, saistītu ar pārmaksāto nodokļu atgriešanu (turpmāk tekstā – Nodokļa atgriešana), tad apmaksa tiek noteikta procentuāli vai pēc minimālās likmes (turpmāk tekstā – Komisijas summa).
 Komisijas summā tiek iekļauti dažādi pakalpojumi saistīti ar Pakalpojuma sniegšanu (turpmāk tekstā – Pakalpojumu pakete – Viss iekļauts). Pārskatu par Pakalpojumu paketi – Viss iekļauts - var apskatīt Mājas lapas sadaļā «Kas ietilpst paketes pakalpojumos?».  Komisijas summa par pakalpojumu tiek ieturēta vai ir jāapmaksā pēc naudas aprēķināšanas un saņemšanas par nodokļu atgriešanu, ko atgriež ES nodokļu dienests (turpmāk tekstā – Pārmaksātā nodokļu summa). Komisijas summa tiek aprēķināta par katru nodokļu gadu atsevišķi.
 Ja pārmaksātā nodokļu Summa sastāda 491.00 EUR un lielāka, tad Komisijas summa ir tikai 10% no pārmaksāto nodokļu Summas.
 Ja pārmaksāto nodokļu Summa ir līdz 491.00 EUR, tad Komisijas summa ir 49.00 EUR.
 Ja pārmaksāto nodokļu Summa ir mazāka par 49.00 EUR, tad Komisijas summa ir ekvivalenta pārmaksātai nodokļu summai.
 Ja pārmaksāto nodokļu summa sastāda 0€ - maksa ir 0€. Nav pārmaksas - nav maksas par pakalpojumiem.
 Gadījumā, ja ES nodokļu dienests (turpmāk tekstā – Nodokļu ofiss) izsūta pārmaksāto nodokļu Summu Čeka veidā, vai veic bankas pārskaitījumu uz SIA ”EUTAXBACK.COM”, tad SIA ”EUTAXBACK.COM” apņemas izmaksāt Klientam saņemto pārmaksāto nodokļu Summu, piestādot rēķinu un ieturot Komisijas summu un citus izdevumus par veikto Pakalpojumu.
 Gadījumā, ja Nodokļu ofiss izsūta pārmaksāto nodokļu Summu Klientam, nevis SIA ”EUTAXBACK.COM”, Klients apmaksā SIA ”EUTAXBACK.COM”, Komisijas summu saskaņā ar saņemto rēķinu.

Klients veic priekšapmaksu pilnā apmērā, pirms Pakalpojuma izpildes uzsākšanas (pakalpojuma maksa nav atkarīga no atgriežāmās summas)  ja Klients ir veicis Pasūtījumu:
- saistītu ar Gernsijas salas nodokļu deklarācijas aizpildīšanu un iesniegšanu, tad pakalpojumi maksās tikai 79 EUR par gada deklarāciju. 
- saistītu ar Medicīnas apdrošināšanas kompensācija - Zorgtoeslag (NL),  tad pakalpojumi maksās tikai 49 EUR.

 Gadījumā, ja Nodokļu ofiss ir izsūtījis SIA ”EUTAXBACK.COM” Čeku, Klients apņemas apmaksāt izdevumus, kas saistīti ar čeka apstrādi 15.00 EUR apmērā par čeku.
Ja Klients ir veicis Pakalpojuma pieprasījumu, kas nav saistīts ar nodokļu Summas atgriešanu, tad apmaksa tiek noteikta vienojoties vai saskaņā ar atvērtu komerciālo piedāvājumu, izvietoto Mājas lapā. Klients veic priekšapmaksu pilnā apmērā, pirms Pakalpojuma izpildes uzsākšanas.
 
TIESĪBAS UZ ATTEIKUMU
 Klientam ir tiesības vienpersoniski atteikties no Pakalpojuma saņemšanas 14 dienu laikā no Anketas aizpildīšanas brīža un tās iesniegšanas SIA ”EUTAXBACK.COM”, par to brīdinot rakstiski.
SIA ”EUTAXBACK.COM” ir tiesības vienpersoniski atteikties no Pakalpojuma sniegšanas brīdinot Klientu.  
Atteikuma tiesības par Pakalpojuma veikšanu nevar izmantot, ja darbs par Pakalpojuma sniegšanu jau ir uzsākts, un Klients nav atlīdzinājis SIA ”EUTAXBACK.COM” izdevumus, kas saistīti ar dotā Pakalpojuma sniegšanu.  Ja Klients atsakās no pieteiktā Pakalpojuma saņemšanas pēc 14 dienu termiņa notecējuma no Anketas iesniegšanas brīža, Klients apņemas atlīdzināt radušos zaudējumus 79.00 EUR apmērā, saskaņā ar Klientam piestādīto rēķinu.

SAISTĪBAS
 Ja tiek kavēta rēķina apmaksa SIA ”EUTAXBACK.COM” aprēķina Klientam soda naudu 0.5% apmērā no kopējās neapmaksātās summas par katru nokavēto dienu. Ja Klients nav veicis Komisijas summas apmaksu saskaņā ar noteikumiem, labprātīgi vai pēc SIA ”EUTAXBACK.COM” lūguma, tad SIA ”EUTAXBACK.COM” ir tiesības griezties tiesā, kā arī ziņot par Klientu kā par Nedrošu Aizņēmēju finanšu iestādēm, saskaņā ar tās valsts likumiem, kurā KLIENTS pastāvīgi dzīvo. Klientam nav tiesību pieteikt vienu un to pašu Pakalpojumu vienlaicīgi pie vairākām fiziskām vai juridiskām personām. Ja Klients ir pieteicis Pakalpojumu vienlaicīgi pie vairākām fiziskām vai juridiskām personām, tad Klients apņemas segt izdevumus radušos saistībā ar Pakalpojuma sniegšanu 79.00 EUR apmērā, saskaņā ar SIA ”EUTAXBACK.COM” piestādīto rēķinu.
 Klients un SIA ”EUTAXBACK.COM” apņemas nekavējoties informēt viens otru elektroniski vai pa telefonu par jebkāda veida saņemtajiem paziņojumiem no Nodokļu ofisa, saistītiem ar Pakalpojumu.
 SIA ”EUTAXBACK.COM” nav atbildīgs par Pakalpojuma izpildi, ja Klients ir iesniedzis informāciju, kura izrādījās nepatiesa, neprecīza, neatbilstoša patiesībai, vai tā kaut kādā veidā maldina, vai , ja Klientam ir nodokļu parādi, jeb Nodokļu ofiss norāda, ka Klientam nav tiesību atgriezt nodokļus.
 SIA ”EUTAXBACK.COM” ir tiesības pēc saviem ieskatiem Līguma darbības laikā vienpersoniski veikt Līguma izmaiņas. Izmaiņas stājas spēkā no brīža, kad tās tiek publicētas Mājas lapas sadaļā Vienošanās nosacījumi tāpēc Klientam, veicot kārtējo Pakalpojuma pieteikumu, ir jāiepazīstas ar Līgumu.
 Jebkurš strīds starp Pusēm risināms pārrunu ceļā. Gadījumos, kad rodas nesaskaņas , vai , ja Klients šaubās par saņemtajiem pakalpojumiem, ir iespēja iesniegt rakstiski pretenzijas vēstuli uz e-pastu info@eutaxback.com. SIA ”EUTAXBACK.COM” garantē sniegt atbildi 5 darba dienu laikā. Ja puses nevar vienoties par strīdu atrisināšanu pārrunu ceļā, tad jebkurš strīds, nesaskaņas vai prasības, kas saistītas ar Līgumu vai tā saturu, pārkāpumiem vai pārtraukšanu- tiek risinātas tiesas ceļā, saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

REKVIZĪTI
Nosaukums: SIA ”EUTAXBACK.COM”, Juridiskā adrese: Mihoelsa 66-14, Daugavpils, LV-5401, Latvija, Kontaktinformācija: (+371) 270 800 82; e-pasts: info@eutaxback.com Reģistrācijas numurs: 41503037472;
IBAN: LV31HABA0551017683626, SWIFT/BIC: HABALV22,
BANK: Swedbank AS; Bankas adrese: Balasta dambis 1a, Rīga, LV-1048, Latvija;

Līgums apstiprināts ar SIA ”EUTAXBACK.COM” direktora Mihaila Isajeva rīkojumu no 2017.24.11.