Sutarties sąlygas


SUTARTIS
Sutartis dėl paslaugų teikimo, kurios susijusios su fizinių asmenų mokesčių deklaravimu ES šalyse, (toliau tekste Paslauga).
Ši sutartis (toliau tekste – Sutartis) yra laikoma distancine sutartimi tarp SIA „EUTAXBACK.COM” ir Paslaugų užsakovu (toliau tekste – Klientas).
Įforminant užsakymą dėl Paslaugų gavimo Klientas privalo:
- Užpildyti Anketą dėl Paslaugų gavimo ir pateikti ją SIA „EUTAXBACK.COM” bet kuriuo būdu: naudojantis interneto tinklalapiu, patvirtinant ją elektroniniu būdu – vykdant atžymą portale www.eutaxback.com (toliau tekste – Interneto svetainė) lauke (Patvirtinu, kad esu susipažinęs su Sutarties sąlygomis, jas suprantu ir su jomis sutinku) arba paštu, telefonu, vietinėje atstovybėje, el.paštu;
- Kartu su pasirašyta Anketa Klientas privalo pasirašyti Įgaliojimą ir Mokesčių formas (toliau tekste - Tax Pack) ir nusiųsti jas SIA „EUTAXBACK.COM” arba pateikti asmeniškai, tuo Klientas patvirtina Užsakymo vykdymą ir sutinka su sutarties sąlygomis.
Klientas leidžia SIA „EUTAXBACK.COM” savo vardu užpildyti, apdoroti, pasirašyti dokumentus ir formas, gauti pinigų čekius dėl mokesčių grąžinimo (toliau tekste – Čekis), gauti į savo sąskaitą mokesčių grąžinimo sumas, kurios skirtos išmokėti Klientui bei gauti ir siųsti korespondenciją ryšium su šia Paslauga.
SIA „EUTAXBACK.COM” organizuoja Paslaugų teikimą, remiantis Kliento pateiktais dokumentais ir informacija, pagal tos šalies mokesčių įstatymų sąlygas, iš kurios numatyta vykdyti mokesčių grąžinimą.

SIA „EUTAXBACK.COM garantuoja, kad visa informacija apie Klientą yra slapta ir negali būti atskleidžiama. SIA „EUTAXBACK.COM turi teisę vykdyti Kliento asmeninių duomenų apdorojimą (rinkimą, laikymą, registraciją, įvedimą, perdavimą, transliavimą ir kt.). Duomenų apdorojimo tikslas yra klientų apskaita, paslaugų teikimas, siūlymas ir palaikymas. Klientas sutinka su savo asmeninių duomenų gavimu ir apdorojimu minėtiems tikslams, pagal norminius aktus.

SIA „EUTAXBACK.COM” garantuoja, kad teiks profesionalias Paslaugas, susijusias su fizinių asmenų mokesčių deklaravimu ES šalyse (toliau tekste – ES šalys), kurios nurodytos Interneto svetainėje.

APMOKĖJIMAS
Jeigu Klientas įvykdė Užsakymą, susijusį su permokėtų mokesčių grąžinimu (toliau tekste – Mokesčio grąžinimas), tuomet apmokėjimas nustatomas procentais arba pagal minimalius tarifus (toliau tekste – Komisinių Suma).
Į Komisinių Sumą įtraukiamos įvairios paslaugos, susijusios su Paslaugos teikimu (toliau tekste – Paslaugų paketas – Viskas įskaityta). Ataskaitą apie Paslaugų paketą – Viskas įskaityta - galima apžiūrėti Interneto svetainės skyriuje „Kas įeina į paslaugų paketą? ”. Komisinių Suma už paslaugą išskaičiuojama arba ir ją būtina apmokėti po mokesčių grąžinimą pinigų apskaičiavimo ir gavimo, kuriuos grąžina ES mokesčių tarnyba (toliau tekste – Grąžinama Suma). Komisinių Suma apskaičiuojama už kiekvienus mokesčių metus atskirai.
  • Jeigu Grąžinimą Suma sudaro 491.00 EUR arba yra didesnė, tuomet Komisinių Suma yra tiktai 10 % nuo Grąžinamos Sumos.
  • Jeigu Grąžinima Suma yra iki 491.00 EUR, tuomet Komisinių Suma yra 49.00 EUR.
  • Jeigu Grąžinima Suma yra mažesnė už 49.00 EUR, tuomet Komisinių Suma yra ekvivalentiška Grąžinimai Sumai.

Tuo atveju, jeigu ES mokesčių tarnyba (toliau tekste – Mokesčių ofisas) išsiunčia Grąžinimą Sumą Čekio pavidalu, arba vykdo bankinį pervedimą į SIA „EUTAXBACK.COM”, tuomet SIA „EUTAXBACK.COM” turi išmokėti Klientui gautą Grąžinimą Sumą, pateikiant sąskaitą ir išskaičiuojant Komisinių Sumą ir kitas išlaidas už įvykdytą Paslaugą.

Tuo atveju, jeigu Mokesčių ofisas išsiunčia Grąžinimą Suma Klientui, o ne SIA „EUTAXBACK.COM”, Klientas sumoka SIA „EUTAXBACK.COM” Komisinių Sumą pagal gautą sąskaitą.

Tuo atveju, jeigu Mokesčių ofisas išsiuntė SIA „EUTAXBACK.COM” Čekį, Klientas turi apmokėti išlaidas, kurios susijusios su čekio apdorojimu 15.00 EUR už čekį.
Jeigu Klientas vykdė Paslaugos pareikalavimą, kuri nėra susijusi su Mokesčių sumos grąžinimu, tuomet apmokėjimas nustatomas susitariant arba pagal atvirą komercinį pasiūlymą, išdėstytą Interneto svetainėje. Klientas vykdo išankstinį apmokėjimą pilna apimtimi prieš Paslaugos vykdymo pradžią.
Jeigu Klientas vykdė Paslaugos pareikalavimą, kuri susijusi su mokesčių Sumos grąžinimu, SIA EUTAXBACK.COM turi teisę atskirais atvejais pareikalauti iš Kliento vykdyti išankstinį apmokėjimą prieš Paslaugos vykdymo pradžią.

ATSISAKYMO TEISĖ
Klientas turi teisę vienasmeniškai atsisakyti nuo Paslaugos gavimo per 14 dienų nuo Anketos užpildymo momento ir jos pateikimo SIA „EUTAXBACK.COM”, apie tai perspėjant raštu.
SIA „EUTAXBACK.COM” turi teisę vienasmeniškai atsisakyti nuo Paslaugų teikimo, perspėjant Klientą.
Atsisakymo nuo Paslaugų vykdymo teise negalima pasinaudoti, jeigu Paslaugos teikimo darbas jau yra pradėtas, ir Klientas neatlygino SIA „EUTAXBACK.COM” išlaidų, susijusių su šios Paslaugos teikimu.
Jeigu Klientas atsisako nuo užsakytos Paslaugos gavimo užsibaigus 14 dienų terminui nuo Anketos pateikimo momento, Klientas turi atlyginti atsiradusius nuostolius 79.00 EUR apimtimi pagal Klientui pateiktą sąskaitą.

ĮSIPAREIGOJIMAI 
Jeigu uždelsiamas sąskaitos apmokėjimas, SIA „EUTAXBACK.COM” apskaičiuoja Klientui delspinigius 0.5% apimtimi nuo bendros nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.
Jeigu Klientas nevykdė Komisinių Sumos apmokėjimo pagal sąlygas, savanoriškai arba SIA „EUTAXBACK.COM” prašymu, tuomet SIA „EUTAXBACK.COM” turi teisę kreiptis į teismą bei pranešti apie Klientą kaip apie Nepatikimą Skolininką finansinėms įstaigoms, pagal tos šalies įstatymus, kurioje KLIENTAS pastoviai gyvena.
Klientas neturi teisės užsakyti vieną ir tą pačią Paslaugą vienu metu pas kelis fizinius arba juridinius asmenis. Jeigu Klientas užsakė Paslaugą vienu metu pas kelis fizinius arba juridinius asmenis, tuomet Klientas apsiima kompensuoti išlaidas, atsiradusius ryšium su Paslaugos teikimu, 79.00 EUR apimtimi, pagal SIA „EUTAXBACK.COM” pateiktą sąskaitą.
Klientas ir SIA „EUTAXBACK.COM” apsiima nedelsiant informuoti vienas kitą elektroniniu būdu arba telefonu apie bet kokios rūšies gautus pranešimus iš Mokesčių ofiso, kurie susiję su Paslauga.
SIA „EUTAXBACK.COM” nėra atsakinga už Paslaugos vykdymą, jeigu Klientas pateikė informaciją, kuri pasirodė neteisinga, netiksli, neatitinkanti tikrovės, arba bet kokiu būdu klaidinanti, arba, jeigu Klientas turi mokesčių skolų, arba Mokesčių ofisas nurodo, kad Klientas neturi teisės į mokesčių grąžinimą.
SIA „EUTAXBACK.COM” turi teisę savo nuožiūra Sutarties veikimo metu vienasmeniškai vykdyti Sutarties keitimus. Keitimai įsigalioja nuo momento, kai jie paskelbiami Interneto svetainės skyriuje Susitarimo Sąlygos, todėl Klientas, vykdant eilinį Paslaugos užsakymą, privalo susipažinti su Sutartimi.
Bet kuris Šalių ginčas sprendžiamas derybų keliu. Tais atvejais, kai kyla prieštaravimų, arba, jeigu Klientas abejoja gautomis paslaugomis, galima pateikti raštišką pretenzijos laišką el. paštu info@eutaxback.com. SIA „EUTAXBACK.COM” garantuoja atsakymą per 5 darbo dienas. Jeigu šalys negali susitarti dėl ginčo išsprendimo derybų keliu, tuomet bet kuris ginčas, prieštaravimai arba reikalavimai, kurie susiję su Sutartimi arba jos turiniu, pažeidimais arba nutraukimu - sprendžiami teismo keliu, pagal norminius aktus.

REKVIZITAI
Pavadinimas: SIA „EUTAXBACK.COM”, Juridinis adresas: Mihoelsa 66-14, Daugpilis, LV-5401, Latvija, Kontaktinė informacija: (+371) 270 800 82; e-paštas: info@eutaxback.com, Registracijos numeris: 41503037472; IBAN: LV31HABA0551017683626, SWIFT/BIC: HABALV22, BANKAS: Swedbank AB; Banko adresas: Balasta dambis 1a, Ryga, LV-1048, Latvija; 

Sutartis patvirtinta SIA „EUTAXBACK.COM” direktoriaus Michailo Isajevo potvarkiu 24/11/2017